Vänsterpartiet tycker att regionrådens löner borde sänkas

Vänsterpartiet tycker att regionrådens löner borde sänkas

2021-03-02 0 av Peter A Rosén

https://kristdalakanot.se/

LÄNET

”Planerar majoriteten några initiativ för att, i likhet med Västra Götalandsregionen, stoppa utomlänsersättningarna från Region Kalmar län till nätläkarbolag?”, skriver Linda Fleetowood (V), regionråd i opposition, i en interpellation till regionfullmäktige i Region Kalmar län.

”De digitala lösningarna har ökat över tid och utvecklingen har accelererat under pandemin. Digital vård kan vara ett viktigt komplement till fysisk vård för vissa patienter, öka tillgängligheten och frigöra resurser – men digital vård behöver precis som annan vård ges utifrån behov. Vården behöver bygga på kontinuitet, kännedom om patienten och rätt kompetens. Det gör inte vården som ges av nätläkare”, skriver Linda Fleetwood (översta bilden).

”Fler hälsocentraler?”

”Region Kalmar län ersätter, efter rekommendation från SKR:s förbundsstyrelse 2019-06-14, digitala utomlänsbesök enligt särskild taxa och regelverk med krav på innehåll i tjänsterna. I Bokslutsrapporten 2020 står det att kostnaderna för utomläns primärvård ökat med 7,1 miljoner kronor. Hur stor den totala kostnaden är vet vi inte.”

”Nyligen kom besked om att Västra Götaland beslutat att från och med nästa år inte betala ersättningar för digitala utomlänsbesök. Att stoppa utomlänsersättningarna skulle kunna frigöra resurser och möjliggöra förstärkningar på primärvården i Region Kalmar län, inte minst på digitala lösningar”, skriver Linda Fleetwood.

”Planerar den politiska majoriteten för att öppna fler hälsocentraler i Kalmar i egen regi, eller lämnas ansvaret över till privata vårdbolag?”, skriver Vänsterpartiet, genom Linda Fleetwood, i en interpellation till Yvonne Hagberg (S).

”Runtom i landet har arbetet med att bygga fler bostäder äntligen tagit fart och i Kalmar ser vi en byggboom. Utökad byggnation innebär även en befolkningstillväxt, vilket är positivt för både kommun och region, men det ställer också krav.”

”Det behöver planeras för parkeringsplatser och gång- och cykelvägar, barnomsorg och skolor. Områden behöver finnas för fritid och rekreation och även ytor eller byggnader för handel och liknande. Alla grundläggande funktioner tas med i samhällsplaneringen. Inte minst ska hälsocentral finns med när stadsdelscentrum byggs.

”Kommer ni att agera?”

”Regionens ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som är bosatt inom regionen behöver också vara med i samhällsplaneringen. Med växande befolkning samtidigt som närliggande hälsocentraler fyller sina listor behöver primärvården utökas”, skriver Linda Fleetwood.

Partikamraten Lena Granath har skrivit en interpellation till Mattias Adolfsson (S).

”Hur ser du som ordförande för personalutskottet på att anställningar via bemanningsbolag med oklara löne- och arbetsvillkor ska vara den modell som det offentliga använder för att sköta en viktig och känslig uppgift inom svensk sjukvård?”, skriver hon.

Lena Granath. ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

”Kommer ni att agera för att få en förändring i kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för att bedriva verksamheten med egenanställd personal?”, skriver Lena Granath.

”Sedan några år tillbaka är Region Kalmar län delägare i Svenskt Ambulansflyg. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ägs och finansieras av Sveriges samtliga 21 regioner. Verksamheten är under uppbyggnad och driftstarten är planerad under 2021. Syftet är att förbundet ska utföra regionens behov av ambulanstransporter med flygplan.”

”I november kom beskedet att piloter och tekniker ska upphandlas men att övrig personal anställs av förbundet alternativt organiseras och tjänsteköps från de regioner där man har etablerat sina baser. Detta innebär att piloter och tekniker kommer att vara anställda via bemanningsföretag och på grund av det kan komma att ha sämre anställningstrygghet, pressade arbetsvillkor och med det flygsäkerhetsrisker. Det är svårt att garantera bra anställningsvillkor när bemanningsföretag används. Att i offentligt styrd och finansierad verksamhet välja detta sätt att bemanna ser vi i Vänsterpartiet som ytterst olämpligt”, skriver Lena Granath.

Linda Fleetwood har skrivit en interpellation till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

”När ska vi börja?”

”När sätter den utlovade utvärderingen av regionbildningen igång? När ska vi börja diskutera den politiska organisationen?”, undrar Linda Fleetwood.

”Verksamheterna i Region Kalmar län har beslut om att göra effektiviseringar. Även vi politiker tar vårt ansvar och sparar, bland annat genom att inte föra över överskotten i partiernas budget från 2020 till 2021. Vi i Vänsterpartiet hade hellre sett färre antal regionråd eller att vi minskade på de 15 regionrådens höga löner, som var ett av våra förslag till Regionens plan och budget i höstas. Majoriteten valde istället att spara in på demokratin med färre gruppmöten och därmed sämre möjlighet för fritidspolitiker att hålla sig uppdaterade och inkluderade i beslut om regionens verksamhet. Det är av stor vikt att vi kan ha en bred och öppen diskussion om hur den politiska organisationen ska se ut efter valet och hur demokratin ska värnas på bästa möjliga sätt”, skriver Linda Fleetwood.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN